Các băng tải di động có tính linh động cao phù hợp cho cả nhà máy và mỏ. Các băng tải di động này có thể nối ví dụ từ thùng chứa có băng tải cố định đến các máy nghiền di động. Nhờ vậy đảm bảo sự liên kết liên tục đến các bộ phận tiếp theo trong nhà máy.

Only when the maximum range of the mobile link conveyor is reached must the geometry of the permanently installed conveyor be changed. In this case the use of lorries can be dispensed with. Apart from the capital and operating cost-savings, a higher ecological effect through reduction in environmental burden is achieved. The mobile link conveyor is driven via a diesel motor and is therefore useable autonomously.